Algemene verkoopsvoorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED  

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Pure-Air worden gesloten, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant opgenomen in diens bestelbonnen of andere documenten. Andersluidende voorwaarden of afwijkende clausules zijn enkel van toepassing mits deze ondertekend zijn door Pure-Air.

Anderstalige algemene voorwaarden zijn enkel ter informatie gegeven. De Nederlandstalige tekst is de enige rechtsgeldige.

 

2. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De klant verbindt zich ertoe aan Pure-Air een gemakkelijke en veilige toegang tot de werf / installaties en de werken te verlenen, dit alles op diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Ingeval door toedoen of nalaten van de klant, Pure-Air gehinderd wordt in de uitvoering van de werken of de werken dient te staken, dan worden de hieruit voortvloeiende door Pure-Air extra gepresteerde uren doorgefactureerd aan de klant tegen het gangbare regietarief en dit in afwijking van de offertebepalingen. De hiermee verband houdende verplaatsingskosten zullen doorgefactureerd worden tegen een kilometertarief en dit eveneens in afwijking van de offertebepalingen.

De klant heeft de verplichting om Pure-Air te verwittigen van elk probleem dat zich zou kunnen voordoen tijdens de levering en/of de uitvoering van de werken, en dit ten laatste op het ogenblik van de bestelling. Bij gebreke hieraan zal Pure-Air geen enkele aansprakelijkheid dragen indien er zich alsnog problemen zouden voordoen die hiermee verband houden.

 

3. OFFERTES EN VERTEGENWOORDIGING

Alle aanbiedingen van Pure-Air zijn slechts geldig voor de in de offerte vermelde duur dan wel, bij gebreke daaraan, voor dertig dagen. De op de orderbevestiging en/of offerte voorkomende leveringstermijn wordt bij benadering opgegeven. De opgegeven indicatieve leveringstermijnen kunnen onmogelijk enige vordering in schadevergoeding wegens laattijdige levering wettigen. Leveringen of uitvoeringen van werk buiten de gestelde termijn kunnen slechts na wederzijds schriftelijk akkoord het geheel of gedeeltelijk annuleren van een bestelling of een aanneming tot gevolg hebben.

De offertes gelden slechts voor de diensten/prestaties/goederen die erin zijn vermeld en niet tevens voor om het even welke aanvullende dienst/prestatie/goed die/dat noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De offertes gelden bovendien enkel voor zover de verstrekte gegevens volledig en correct zijn en voor de uitvoering der werken in normale (werk-)omstandigheden wat betreft werkterrein, materieel en materialen, funderingen, weersomstandigheden, werkgelegenheid en dergelijke.

De in de offertes vermelde eenheidsprijzen, evenals die opgegeven in de factuur, worden vastgesteld op basis van de op heden geldende kostprijzen en zijn exclusief BTW. Bij verhoging van de prijzen van het materiaal en/of lonen, behoudt Pure-Air zich het recht voor zijn verkoopprijzen aan te passen.

De verbintenissen aangegaan door de vertegenwoordigers van Pure-Air zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een persoon die Pure-Air rechtsgeldig kan verbinden. De vertegenwoordigers of agenten zijn niet bevoegd om inningen van rekeningen te doen en kunnen evenmin geldig kwijting verlenen, tenzij daartoe schriftelijk gemachtigd.

 

4. OVERMACHT

Alle gevallen van overmacht en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Pure-Air buiten diens wil verhinderen, herleiden of vertragen (o.a. werkstakingen, stiptheidsacties, blokkades, bevelen van de overheid, laattijdige leveranciers,...) bevrijden Pure-Air van elke aansprakelijkheid t.o.v. de klant en stellen Pure-Air in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is.

Bij langdurige overmacht kan de overeenkomst tevens worden heronderhandeld tussen partijen.

 

5. OPLEVERING

De voorbehoudloze betaling van de eindfactuur of de ingebruikname van de installatie door de klant of diens gemachtigde geldt als definitieve oplevering en aanvaarding van de werken.

Indien de betaling van de slotfactuur na vervaldag evenwel zonder opgave van redelijke gronden uitblijft, worden de werken beschouwd als opgeleverd en aanvaard bij gebreke aan een gemotiveerd protest binnen de acht dagen na de uitvoering der werken.

Indien de overeenkomst in een dubbele oplevering voorziet, zal Pure-Air bij het einde van de werkzaamheden, de voorlopige oplevering aanvragen. Bij gebreke aan voorlopige oplevering door toedoen van de klant, zal deze bij aangetekend schrijven worden verzocht om binnen 14 dagen de rondgang met het oog op voorlopige oplevering te laten doorgaan. Na het verstrijken van voormelde termijn wordt de voorlopige oplevering geacht plaatsgevonden te hebben.

De definitieve oplevering zal plaatsvinden na het verstrijken van zes maanden na voorlopige oplevering, behoudens andersluidende afspraken tussen partijen.

Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, geldt de voorlopige oplevering als aanvaarding van de werken en dienvolgens als startdatum van de tienjarige aansprakelijkheidstermijn zoals voorzien in artikelen 1792 en 2270 BW.

 

6. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Eventuele beschadigingen en/of allerhande zichtbare gebreken aan de koopwaar worden gedekt door de inontvangstneming van de goederen, tenzij de klant - op straffe van verval - zijn klachten binnen de 24 uren na levering per aangetekend schrijven kenbaar maakt. Geen enkele klacht van de klant met betrekking tot zichtbare gebreken zal naderhand nog worden aanvaard. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten van de consument conform art. 1641 t.e.m. 1649 en art. 1649 quater e.v. B.W.

Klachten betreffende de wijze van uitvoering der werken dienen - eveneens op straffe van verval - binnen 8 dagen na het vaststellen of behoren vaststellen ervan bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht van Pure-Air. Gebeurlijke beschadigingen aan de in uitvoering zijnde werken, blijven steeds voor risico van de klant. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen steeds op risico van de klant. Dit risico geldt zowel voor wat betreft het verlies als de beschadiging van de goederen.

Pure-Air is enkel aansprakelijk voor zijn eigen grove fout dan wel voor de grove fout of het bedrog van zijn aangestelden.

Pure-Air is na de aanvaarding van de werken gedurende twaalf maanden aansprakelijk voor lichte verborgen gebreken die zich zouden manifesteren met betrekking tot de uitgevoerde aannemingswerken.

In elk geval is de aansprakelijkheid van Pure-Air ten opzichte van een niet-consument uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen beperkt tot de waarde van de geleverde goederen, met uitsluiting van alle andere kosten, vergoedingen en schadevergoedingen.

Pure-Air is ten opzichte van een niet-consument in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade (onder meer maar niet exhaustief: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten).

 

7. ONTBINDING

Telkens de klant in gebreke blijft zijn verplichtingen na te leven, behoudt Pure-Air zich het recht voor de ontbinding van het contract te vorderen en de betaling van een schadevergoeding wegens contractbreuk, die - tenzij anders overeengekomen - forfaitair wordt bepaald op 35 % van het bedrag van de verschuldigde koop- of aannemingsprijs. Ingeval Pure-Air overgaat tot gehele of gedeeltelijke verbreking, zal de consument gerechtigd zijn op eenzelfde vergoeding.

 

8. BEËINDIGING

In geval van een eenzijdige beëindiging van de opdracht door de klant, is deze laatste steeds gehouden tot vergoeding van de door Pure-Air reeds gemaakte kosten en gederfde winst, forfaitair begroot op 25% van de totale som van de bestelling of aanneming. Pure-Air behoudt zich evenwel het recht voor hogere schade te bewijzen.

 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO-OVERDRACHT

Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen door de klant blijven de goederen de eigendom van Pure-Air, zelfs indien ze geïncorporeerd zijn. Bij gebreke aan (tijdige) betaling kan Pure-Air deze te allen tijde terugvorderen. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Pure-Air kunnen deze goederen dan ook niet aan derden worden overgedragen zolang ze niet volledig betaald zijn.

De klant dient Pure-Air onverwijld te verwittigen ingeval van beslag op de voormelde goederen.

Het risico op het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het werk gaat over op de klant bij incorporatie van de materialen en installaties.

 

10. BETALING

Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van Pure-Air. Het gebruik van wissels of kwijtschriften brengt geen afwijking mee aan de betalingsvoorwaarden. Elke niet op de vervaldag betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest op van 10,5 % per jaar. Bovendien zal de klant, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, alsdan tevens een verhogingsbeding dienen te betalen van 10,5 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 75,- en zonder dat wordt afgeweken van art. 1254 B.W. Elke vertraging in de betaling laat Pure-Air toe de uitvoering van de lopende bestellingen te schorsen. Elk protest tegen de inhoud van de factuur dient - op straffe van verval - binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht van Pure-Air, met vermelding van de reden.

In geval van niet-naleving door de klant van zijn betalingsverplichtingen, worden alle nog openstaande schulden die de klant heeft ten opzichte van Pure-Air uit hoofde van de handelsrelatie met Pure-Air, ongeacht welke vorm deze schulden ook hebben aangenomen (hoofdsom, schadebeding, rente, …) opeisbaar.

Pure-Air heeft het recht om op dat moment schuldvergelijking toe te passen tussen de door haar aan de klant verschuldigde bedragen, ongeacht of deze al opeisbaar zouden zijn, en het bedrag van de openstaande schuld van de klant anderzijds.

 

11. ONDERHOUD

De wettelijke verplichtingen met betrekking tot onderhoud, lekcontrole en energieaudit rusten te allen tijde op de klant.

Behoudens schriftelijke afwijking, omvat een onderhoud van Pure-Air enkel de in de bestelbon op limitatieve wijze opgesomde werkzaamheden. De werkbon zal digitaal opgemaakt worden en verzonden via mail. Op eenvoudig verzoek kan hier een afdruk van bekomen worden.

Herstellingen aan en/of het vervangen van onderdelen aan de installatie zijn niet inbegrepen in het onderhoud en worden niet zonder voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van de klant uitgevoerd. Er zal steeds eerst een bestek gemaakt worden en pas na goedkeuring uitgevoerd worden.

Het tijdstip van onderhoud gebeurt in overleg met de opdrachtgever.

 

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten op het door Pure-Air aan de klant geleverd werk, alsmede daarop voortvloeiende resultaten berusten bij Pure-Air. Bij integrale betaling van de vergoeding voor het werk krijgt de klant een niet-exclusieve licentie om het werk te gebruiken.

 

13. PAND VAN SCHULDVORDERINGEN

Onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen en tot zekerheid van de terugbetaling van een maximaal bedrag van 5.000.000 EUR dat de klant hetzij alleen, hetzij samen met een of meer derden verschuldigd zou zijn aan Pure-Air, uit hoofde van alle huidige en/of toekomstige schuldvorderingen, ongeacht hun aard, geeft de klant ten voordele van Pure-Air in pand: (i) alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op Pure-Air, uit welke hoofde ook; (ii) alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde dan ook zoals handelsvorderingen en andere schuldvorderingen op de klanten van Pure-Air, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen op krediet- en andere financiële instellingen, vorderingen in schadevergoeding, pensioenen, verzekeringsuitkeringen, uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid of vorderingen op de overheid in het kader van de fiscale regelgeving; en (iii) alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen die zullen behoren aan de in gebreke blijvende klant net voor elke opening van een insolventieprocedure toegekend aan de klant.

Pure-Air is gerechtigd om de schuldenaars van de verpande vorderingen van die verpanding tot zekerheid in kennis te stellen en alles te doen om dit pand tegenstelbaar te maken aan derden, dit alles op kosten van de klant. De klant verbindt zich ertoe om, op eenvoudig verzoek van Pure-Air, alle inlichtingen en documenten met betrekking tot die schuldvorderingen te bezorgen. Hij geeft Pure-Air de toestemming om dergelijke inlichtingen in te winnen of documenten te verzamelen bij derden die de schuldenaar zijn van de overgedragen schuldvorderingen. Pure-Air heeft het recht om het pand of de overgedragen schuldvordering op een wettelijke manier te gelde te maken tot aanzuivering van de aan haar, zoals hiervoor omschreven, verschuldigde sommen.

 

14. FAILLISSEMENT

In geval van faillissement of vereffening van één partij heeft de andere partij de mogelijkheid om de overeenkomst te verbreken. Pure-Air heeft recht op betaling van de waarde van de reeds uitgevoerde werken (werkuren en materiaal).

 

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Elk geschil of eis voortvloeiend uit of i.v.m. huidige overeenkomst, hetzij betreffende de geldigheid, interpretatie, uitvoering of verbreking ervan, zal uitsluitend worden beheerst door het Belgisch recht en zal worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Tongeren.